آزمونها-کلاسها
دوشنبه 7 خرداد‌ماه سال 1386
پاسخ سؤالات فارماکولوژی: مهار کننده های سنتز دیواره

1-    پنیسیلین مهار کننده  GABA است و لذا شاید کزاز را بدتر کند.

2-     متی سیلین

3-     نفسیلین

4-     تمام پنی سیلینها دفع کلیوی دارند بجز نفسیلین و تا حدی آمپی سیلین.

5-     موکسالاکتام

6-     سیلاستاتین

7-     تشنج

8-     مهار کننده های بتا-لاکتاماز مثل کلاوولانیک اسید یا سولباکتام یا تازوباکتام فقط بتا-لاکتاماز پلاسمیدی را مهار می کنند ولی بتا-لاکتامازهای کروموزومی که از پسودوموناس و آنتروباکتر تولید می شوند توسط آنها مهار نمی گردند.