آزمونها-کلاسها
دوشنبه 7 خرداد‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۴

 فارماکولوژی: آمینوگلیکوزیدها، تتراسیکلینها و کلرامفنیکل

 

آمینوگلیکوزیدها:

مکانیسم اثر: 1- مهار کمپلکس آغازین، 2- اشتباه خواندن m-RNA، 3- مهار translocation، 4- تبدیل پلی زوم به منوزوم(مکانیسم احتمالی)

آمینوگلیکوزیدها باکتریسیدال هستند.آمینوگلیکوزیدها به بخش 30S ریبوزوم متصل می شوند. نتیل مایسین کمترین مقاومت را در بین آمینوگلیکوزیدها دارد.

مکانیسم مقاومت: اضافه کردن گروه استیل، فسفوریل، و آدنیل به دارو توسط group transferase باکتری.

عوارض:1- سمیت کلیوی بیشتر به صورت ATN پلی اوریک برگشت پذیر(با جنتا و توبرا از همه بیشتر)

             2- سمیت گوشی به صورت وستیبولار(استرپتو و جنتا بیشتر) و کوکلئار(آمیکا و کانا بیشتر)

             3- حساسیت موضعی (به نئو بیشتر)

             4- بلوک عصبی-عضلانی در میاستنی یا بوتولیسم یا تزریق سریع وریدی.

 

تتراسیکلینها:

مکانیسم اثر: با اتصال به بخش 30S ریبوزوم مانع از اتصال t-RNA باردار شده با اسید آمینه به محل پذیرش می شود.

تتراسیکلینها باکتریواستاتیک هستند.

مکانیسم مقاومت: پمپ جذبی دارو در باکتری غیر فعال و پمپ دفعی دارو فعال می شود.

عوارض: 1- تغییر فلور طبیعی از جمله ایجاد کولیت غشای کاذب، کاندیدیاز دهان یا واژن، کاهش اثر قرص LD در اثر کاهش چرخه روده ای- کبدی.

             2- حساسیت به نور به ویژه با دمکلوسیکلین

             3- RTA تیپ دو در اثر تتراسیکلین تاریخ گذشته

             4- هپاتیت در اثر تتراسیکلین تزریقی و مینوسیکلین خوراکی

             5- لوپوس دارویی در اثر مینوسیکلین

             6- افزایش ICP و تومور مغزی کاذب

             7- عوارض دندانی و استخوانی در سنین رشد(زیر 8 سال ممنوع ولی در شیر دهی مجاز)

             8- سرگیجه وستیبولار با مینوسیکلین

             9- پیگمانتاسیون در محل اسکار جلدی-مخاطی با مینوسیکلین

 

کلرامفنیکل:

مکانیسم اثر: با اتصال به بخش 50S ریبوزوم باعث مهار پپتیدیل ترانس فراز و در نتیجه مهار انتقال پپتیدازمی شود.

مکانیسم مقاومت: تولید استیل ترانس فراز

عوارض:1-  آنمی آپلاستیک ایدیوسینکراتیک برگشت ناپذیر و آنمی آپلاستیک وابسته به دوز برگشت پذیر.

            2- سندرم کودک خاکستری: به دلیل کمبود گلوکورونیل ترانس فراز در نوزادان به ویژه نوزادان نارس، مصرف کلرامفنیکل منجر به سیانوز و کلاپس قلبی-عروقی می شود.

 

سؤالات: لطفا جواب سؤالات را برای ما در بخش نظرات تا حداکثر 10 خرداد ارسال نمایید.

1-     سه کاربرد خوراکی آمینوگلیکوزیدها را نام ببرید.

2-     علت ممنوعیت آمینوگلیکوزیدها در حاملگی چیست؟

3-     اولین علامت سمیت کلیوی آمینوگلیکوزیدها چیست؟

۴-      SIADHاز کدام تتراسیکلین در درمان استفاده می شود؟

5-     سه عامل که باعث کاهش جذب خوراکی تتراسیکلینها می شود نام ببرید.