آزمونها-کلاسها
پنج‌شنبه 10 خرداد‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۶

پاتولوژی: فصل خون و بافت لنفوئید

                         

1- نمای     crew-cut(موی از ته زده): نمای رادیولوژی از جمجمه در اثر هماتوپویز خارج سلولی. این نما را در آنمیهای همولیتیک به خصوص آنمی سلول داسی می بینیم.

2-     Heinz body: انکلوزیونی در RBC در اثر هموگلوبین denatured. این حالت در کمبود G6PD دیده می شود.

3-     Bite cell: ماکروفاژ حاوی RBC که Heinz body دارد و در نتیجه نمی تواند در طحال لیز شود و لذا در خون محیطی دیده می شود. این حالت در کمبود G6PD دیده می شود.

4-     لکواریتروبلاستوز: حالتی که در آن سلولهای نابالغ رده های اریتروئید و لکوئید در خون محیطی دیده می شود. علت آن از بین رفتن سد طبیعی مغز استخوان است. این حالت را در آنمی میلوفتیزیک و میلوفیبروز می بینیم.

5-     Tear-drop cell: مورفولوژیی از همان سلولهای نابالغ حاصل از لکواریتروبلاستوز در خون محیطی است. سلول قطره اشکی را نیز در آنمی میلوفتیزیک و میلوفیبروز می بینیم.

6-     Pseudoleukocytosis: حالتی ناشی از همان لکواریتروبلاستوز در خون محیطی است. لکوسیتوز کاذب را نیز در آنمی میلوفتیزیک و میلوفیبروز می بینیم.

7-     Pro-lymphocyte: دربین سلولهای تومورال small lymphocytic lymphoma سلولهای بزرگتری با مراکز زایا وجود دارد به نام پیش-لنفوسیت. وجود این سلولها تشخیص SLL را قطعی می کند.

8-     Convoluted nuclei: در لنفوم لنفوپلاستیک سلولهای توموری کمی بزرگتر از لنفوسیت بالغ وجود دارند که هسته های آنها به فرمconvoluted (در هم پیچیده) است.

۹-     Cerebriform nuclei: هسته سلولهای توموری درmycosis fungoides  به شکل مخ است.

10- Flower-like nuclei: هسته سلولهایCD4+  تومورال در ATLL که به شکل برگ شبدر و چند لوبی است.

 

سؤالات: لطفا جواب سؤالات را برای ما در بخش نظرات تا حداکثر 13 خرداد ارسال نمایید.

1-     در کدام یک از لنفوم های غیر هوجکین نمای آسمان پر ستاره وجود دارد؟

2-     سلول لکه ای در لام خون محیطی کدام لنفوم غیر هوجکین دیده می شود؟

3-     کدام لنفوم غیر هوجکین به اسید رتینوئیک پاسخ می دهد؟

4-     جابجایی های t(11;14) و t(14;18) به ترتیب در کدام لنفوم غیر هوجکین دیده می شود؟

5-     ژنهای cyclin D1، bcl-2، و bcl-6 به ترتیب در کدام لنفوم غیر هوجکین فعال می شوند؟