آزمونها-کلاسها
پنج‌شنبه 17 خرداد‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۹

پاتولوژی: خون و بافت لنفوئید(2)

 

1- سلول Reidstenberg: سلول لوبیایی دو هسته ای که هر کدام هستک واضح قرمز دارند. دو هسته تصویر قرینه آیینه ای  یکدیگر هستند. این سلول شبیه چشم جغد می باشد. منشأ آن از سلول B است اما مارکرهای سلول B یا T را ندارد. در لنفوم هوجکین از نوع mixed cellularity و lymphocyte depletion  وجود دارد.

2- سلول lacunar: نوعی از سلول ریداشتنبرگ که سیتوپلاسم آن طی tissue processing دچار shrinkage میشود. در لنفوم هوجکین از نوع nodular sclerosis وجود دارد.

3- سلول popcorn: نوعی از سلول ریداشتنبرگ که هسته چند لوبه دارد. در لنفوم هوجکین از نوع lymphocyte predominant وجود دارد.

4- سلول هوجکین: نوعی از سلول ریداشتنبرگ که یک هسته دارد. در لنفوم هوجکین از نوع lymphocyte depletion  وجود دارد.

5- سلول آتیپیک: نوعی از سلول ریداشتنبرگ که دو هسته قرینه هم نیستند. در لنفوم هوجکین از نوع lymphocyte depletion  وجود دارد.

6- hyperdiploidy: وجود 58 کروموزوم در سلول که می توان آن را در بلاستهای ALL دید.

7- Auer rod: گرانول درشت و میله ای که در بلاستهای AML از نوع  M3 دیده می شود.

8- کروموزوم فیلادلفیا: کروموزوم حاصل از t(9;22) که در AML از نوع M1 وجود دارد و پیش آگهی را بهتر می کند.

9- spent phase: فازی که طی آن polycythemia vera به میلوفیبروز تبدیل می شود.

10- نمای punch-out: نوعی نمای رادیوگرافی از جمجه که در multiple myeloma دیده می شود.

11- گرانول Birbeck: نوعی گرانول شبیه راکت تنیس که در سلولهای هیستیوسیت در هیستیوسیتوز دیده می شود.

 

سؤالات: لطفا جواب سؤالات را برای ما در بخش نظرات تا حداکثر 20 خرداد ارسال نمایید.

1-     در چه بیماری basophilic stippling در خون محیطی دیده می شود؟

2-     تریاد موجود در بیماری هند-شولر-کریستین را نام ببرید.

3-     سلولهای هیستیوسیت کدام مارکر اختصاصی را دارند؟

4-     در کدام اختلال لنفوپرولیفراتیو افزایش عفونت با میکوباکتریوم آتیپیک داریم؟

5-     کدام translocation در AML نوع M3 باعث پاسخ بیماری به اسید رتینوئیک تمام ترانس می شود؟

6-     کدام اختلال لنفوپرولیفراتیو با داروی STI-571 بهبود کامل می یابد؟

 

نکته مهم:

همکاران گرامی با عنایت به این مورد که اغلب پزشکان در مطالعه بدخیمی های خونی و لنفاوی دچار سردرگمی می شوند، در اینجا کلیه بدخیمی ها را با توضیح کلیدی آنها به گونه ای ارایه می دهیم که کلیه شبهات شما را حل خواهد نمود. با وجود آن در صورت ایراد یا اشکال می توانید در بخش نظرات عنوان کنید تا پاسخ آن داده شود.

 

همیشه این طور در نظر داشته باشید که ما در دو محل سلول داریم. یکی در بافت لنفاوی که در صورت بدخیمی لنفوم می دهد. دیگری در BM. در BM سلول ریشه داریم که به طور خلاصه به ائوزینوفیل، بازوفیل، نوتروفیل(گرانولوسیت)، منوسیت، مگاکاریوبلاست(و سپس پلاکت)، اریتروبلاست( و سپس RBCpre-B cell، pre-T cell و NK cell تبدیل می شود.

1- لنفوم: بدخیمی سلولهای بافت لنفوئید. به دو نوع تقسیم می شود: هوجکین و غیر هوجکین.

2- لنفوم غیر هوجکین: به دو گروه تقسیم می شود: گروه B-cell و گروه T-cell.

     گروه B-cell شامل انواع زیر است: SLL، لنفوم سلول مانتل( که اگر در GI باشد لنفوماتوز پولیپوز گویند)، لنفوم فولیکولار، لنفوم بزرگ منتشر، لنفوم بورکیت و لنفوم marginal zone( که در معده MALToma گویند).

    گروه T-cell شامل انواع زیر است: لنفوم لنفوپلاستیک، mycosis fungoides، سندرم سزاری و ATLL.

3- لنفوم هوجکین: رشد لوکال، سلول ریداشتنبرگ و علایم بالینی مختصر دارد. متاستاز دور دست و گرفتاری extranodal ندارد. شامل انواع زیر است: nodular sclerosis, mixed cellularity, lymphocyte predominant, lymphocyte depletion.

4- لوسمی حاد: توقف در تقسیم سلولی از سلول ریشه تا سلول انتهایی. هر کجا توقف شود سلولهای نابالغ قبل از آن زیاد شده و به خون محیطی می ریزند. لذا بلاست می بینیم. شامل ALL و AML.

5- اختلال میلوپرولیفراتیو: افزایش تولید در رده های سلول ریشه ای میلوئید. در هر کدام یکی از رده ها قالبتر است. شامل essential thrombocytosis(رده مگاکاریوسیت قالبتر)، polycythemia vera( رده اریتروئید قالبتر)، میلوفیبروز(رده مگاکاریوسیت قالبتر)، CML( رده نوتروفیل و بازوفیل قالبتر).

6- سندرم میلودیسپلاستیک: نه توقف داریم و نه افزایش تولید بلکه سلولهای خط آخر تولیدی غیر طبیعی هستند مثل RBC درشت به نام ماکرواوالوسیت، پلاکت بدشکل یا نوتروفیل هیپوسگمانته.

7- اختلالات لنفوپرولیفراتیو: افزایش تولید در رده های سلول ریشه لنفوئید. شامل CLL و لوسمی سلول مویی.