آزمونها-کلاسها
شنبه 26 خرداد‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۱۵

پاتولوژی: بیماریهای کلیه و مجاری ادراری

 

1- circulating complex deposition: کمپلکس ایمنی در گردش خون که روی گلومرول رسوب می کند و برخی از انواع گلومرولونفریت ها را می دهد. SLE، هنوخ، و آندوکاردیت قادر به تولید چنین کمپلکسهای ایمنی هستند.

2- مکانیسم Heymann: طی آن آنتی ژن از جای دیگری روی گلومرول کاشته می شود و سپس آنتی بادی ضد آن تشکیل می شود و به گلومرول آسیب می زند. مثل گلومرولونفریت غشایی.

3- dense deposit disease: اسم دیگر گلومرولونفریت ممبرانوپرولیفراتیو تیپ 2 است که C3 و IgG به صورت متراکم روی غشای پایه رسوب می کنند.

4- نمای سبد بهم بافته: نمایی از غشای پایه گلومرول که در سندرم آلپورت دیده می شود.

5- نمای thyroidization: به نمای توبول آتروفیک و کاست هیالین داخل آن در پیلونفریت مزمن گویند.

6- نمای flea beaten: خونریزی های پراکنده نقطه ای شکل در سطح کلیه در نفرواسکلروز بدخیم که حاصل هیپرتانسیون بدخیم است نمای کک گزیده می دهد.

 

سؤالات: لطفا جواب سؤالات را برای ما در بخش نظرات تا حداکثر ۲۹ خرداد ارسال نمایید.

1- نمای میکروسکوپی غشای پایه به صورت نیزه و گنبد را در کدام گلومرولونفریت می بینیم؟

2- denudation سلولهای پدوسیت را در کدام گلومرولونفریت داریم؟

3- در کدام نوع از RCC هیپودی پلوئیدی وجود دارد؟

 

نکته:

یک نفرون شامل قسمتهای زیر است: 1- گلومرول که بیماری آن گلومرولونفریت است و به صورت سندرم نفروتیک یا نفریتیک در بالین بروز می کند. علل آن یا اولیه است مثل گلومرولونفریت غشایی، ممبرانوپرولیفراتیو، minimal change، focal segmental glomerulosclerosis، سندرم آلپورت و نفروپاتی IgA یا ثانوی است مثل دیابت، SLE و ... .

2- عروق آوران و وابران که بیماری های آن نفرواسکلروز می دهد.

3- توبول و بافت بینابینی که سلول مزانژیوم هم جزو آن است و بیماریهای آن را توبولواینترستیشیال گویند مثل پیلونفریت یا کیستهای کلیوی.