آزمونها-کلاسها
جمعه 1 تیر‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۱۹

اطفال: تکامل و رفتار کودک(1)

 

افزایش صدک وزن به موازات کاهش صدک قد احتمال هیپوتیروئیدی را مطرح می کند.

موارد افزایش دور سر نامتناسب با وزن و قد: مگالنسفالی، هیدروسفالی و رشد جبرانی در شیرخوار نارس.

رشد دستگاه عصبی در دو سال اول زندگی سریعتر است و رشد بافت لنفاوی در دوازده سالگی. رشد جهشی قلب در دوره بلوغ به موازات جهش رشد عمومی اتفاق می افتد.

 

قوانین وزن: کاهش وزن ابتدای تولد 5 تا 10 درصد وزن موقع تولد است که به دست آوردن مجدد این وزن در 7 تا 10 روزگی است.

اگر فرض کنیم وزن موقع تولد 5/3 کیلوگرم باشد، وزن دو برابر تولد در 4 تا 5 ماهگی( یعنی 7 کیلو)، وزن سه برابر موقع تولد در یک سالگی( یعنی 10 کیلو) و وزن چهار برابر موقع تولد در دو سالگی( یعنی 14 کیلو) حاصل می شود. در 5 سالگی وزن 20 کیلو و در 10 سالگی وزن 30 کیلو است.

 

قوانین قد: قد موقع تولد 50 سانتیمتر است. سپس هر سال نصف مقدار قبلی به آن اضافه می شود. یعنی در یک سالگی 75=25+50 سانت، در دو سالگی 5/87=5/12+75، در سه سالگی حدود 93=6+87 و در چهار سالگی حدود 100=4+3+93 که عدد 4 به دلیل این که کودک چهار ساله شده است باید اضافه گردد. پس در چهار سالگی قد دو برابر موقع تولد است.

 

قوانین دور سر: دور سر موقع تولد 35 سانتیمتر است. سپس هر ماه یک سانت تا یک سالگی اضافه می شود. از یک سالگی تا آخر عمر فقط 10 سانت دیگر اضافه می شود. پس دور سر نهایی 57=10+(12×1)+35 خواهد شد.

 

قوانین کلام: در یک سالگی: یک تا سه کلمه بگوید. دستورات یک مرحله ای اجرا کند.

در دو سالگی: عبارات دو تا سه کلمه ای بگوید. دستورات دو مرحله ای اجرا کند. دوچهارم کلمات فهمیده شود.

در سه سالگی: استفاده عادی از جملات که سه چهارم آن فهمیده شود.

در چهار سالگی: رد وبدل کردن کلام که چهار چهارم آن فهمیده شود.

در پنج سالگی: جملات پیچیده، ضمیر و حروف اضافه بکار برد.

 

فاکتورهای خطر برای نقص شنوایی:

1- کری مادرزادی در اولین عموزاده یا بستگان نزدیکتر.

2- بیلی روبین 20 یا بالاتر(به دلیل ایجاد کرنیکتروس و آسیب به مغز).

3- TORCH مثل سرخجه که هم کری و هم کوری مادرزادی می دهد.

4- وزن تولد 1500 گرم یا کمتر( به دلیل تجمع بیلی روبین و آسیب به گوش و مغز).

5- حملات متعدد آپنه که به دلیل هیپوکسی به مغز آسیب می زند.

6- تعویض خون( به دلیل بیلی روبین بالا این کار انجام می شود پس شانس آسیب به مغز وجود دارد).

7- مننژیت که در آن آسیب به مغز وجود دارد.

8- آپگار دقیقه پنج برابر 5 یا کمتر که یعنی هیپوکسی.

9- persistant fetal circulation یا primary pulmonary hypertension: این دو نامهای مختلف یک بیماری هستند. در این بیماری نیز هیپوکسی داریم.

10- آمینوگلیکوزیدها و loop agents که هر دو سمیت گوشی به عنوان عارضه دارند.