آزمونها-کلاسها
شنبه 2 تیر‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۲۰

پاتولوژی: کبد و مجاری صفراوی

 

انواع آسیبهای سلول کبدی:

1- دژنرسانس بالونی: هپانوست کبدی به دنبال آزارنوکسیک و ایمونولوژیک تورم پیدا

می کند به نام دژنرسانس بالونی.

2- استئاتوز: تجمع چربی در هپاتوسیتها را استئاتوز گویند که میکروزیکولار (عدم اثر

 بر هیاتوسیتها) یا ماکروزیکولار(اثر گذار بر هپاتوسیتها) هستند. در کبد چرب حاملگی،

الکل، وسندرم رای میکروزیکولار و در افرد چاق، دیابتی و الکلی ماکرو وریکلار داریم.

3- ایسکمی: اسیکمی اگر کوتاه و کم باشد مرگ سلولی به صورت کانونی می دهد

 که سلولهای مرده را mummified   گویند. در مواجهه با آفلاتوکسین هم این حالت پیدا

 می شود ولی کبد تحت برنامه ای سلولهای خود را تغییر می دهد به صورت کاهش اندازه

 و افزایش رنگ هسته و سیتوپلاسم که apoptosis گویند و به این سلولها cancillman

 body گویند(نمونه آپوپتوز را در رحم هم داریم).

4- نکروز: نکروز کبد اکثراً در اطراف ورید مرکزی است (centrilobular ). نکروز

فضای پورت ناشایع است و آن را در پره اکلامپسی می بینیم . در هپاتیتها نکروز محدود

 در فضای پورت داریم به نام piece meal که در محل اتصال هپاتوسیت به فضای پورت

 است و هپاتوسیت را جدا می کند.

5- فیبروز: در اثر تولید و ترشح کلازن تیپ 1 و 2 از سلولهای ستاره ای Ito در کل لبول.

این سلولها ویتامین A  را نیز ذخیره می کنند .

6- کلستاز: 1- تجمع رنگدانه صفرا در هپاتوسیتها ( دژنرسانس feathery  یا foamy ).

تجمع آهن، مس، یا صفرا دژنرسانس کف آلود می دهد.

        2- التهاب در فضای پورت ( PMN ).

       3- تکثیر مجاری صفرا وی.

7- سیروز: 1- معماری کبد ( نمای لبولار) از بین می رود. از دست رفتن منافذ سینوزوئیدها

را هم داریم.

              2- تشکیل ندولهای رژنراتیو به صورت میکروندول که زیر 3 میلی متر

 است و در الکل، هموکروماتوزو ویلسون دیده می شود یا به صورت ماکروندول که بالای 3

میلی متر است و در الکل، هپاتیت دارویی، هپاتیت ویروسی و هپاتیت سمی دیده می شود.

               3- سپتومهای فیبروزه.

- مرحله فیبروز کبدی برگشت پذیر نیست بجز در شیستوزومای فضای پورت یا

 هموکروماتوز ارثی.

- موارد اختلال عملکرد کبدی بدون نکروز (یعنی هپاتیت زنده است): تتراسیکلین،

سندرم رای و کبد چرب حاد حاملگی

 

سؤالات: لطفا جواب سؤالات را برای ما در بخش نظرات تا حداکثر 5 تیر ارسال نمایید.

1- کدام یک از هپاتیتهای ویروسی بیشترین شانس fulminant شدن را در زنان حامله دارند؟

2- وجود پیگمان صفراوی در سلولهای تومورال به نفع کدام تومور کبدی است؟