آزمونها-کلاسها
یکشنبه 3 تیر‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۲۱

نورولوژی: ضعف حرکتی(1)

 

مسیر موتور دو عصب دارد: نورون از جلوی شیار رولاندو در مخ تا نخاع. نورون از نخاع تا عضله. اگر نورون مشکل داشته باشد Upper Motor Neuron Disease(UMND) گویند که عیب در راه کورتیکواسپینال است(راه هرمی). اگر نورون مشکل داشته باشد Lower Motor Neuron Disease(LMND) گویند(نام دیگر آن بیماری نورون محرکه است). اگر محل اتصال عصب به عضله مشکل داشته باشد Neuromuscular Junction Disease گویند. اگر خود عضله مشکل داشته باشد میوپاتی گویند.

هر چهار مورد ضعف حرکتی می دهند.

مقایسه UMND با LMND:

بیماری

تون عضله

DTR

رفلکسهای جلدی-شکمی یا کرماستر

بابنسکی

فیبریلاسیون، فاسیکولاسیون و آتروفی عضله

UMND

spastic

از بین می رود.

+(اکستانسیون)

نداریم.

LMND

flaccid

وجود دارد.

-(فلکسیون)

داریم.

 

UMND در اندام فوقانی بیشتر اکستانسورها و ابداکتورها را می گیرد و در اندام تحتانی بیشتر فلکسورها و اداکتورها را می گیرد.

در NMJD و میوپاتی علایم مثل LMND است اما کاهش DTR و آتروفی و فاسیکولاسیون ناچیز است. ضمنا NMJD نوسان دار است.

در معاینه بیمار با ضعف حرکتی باید سه چیز را بررسی کرد:

1- تون: افزایش دارد که به دو صورت است: الف- اسپاستیسیتی مثل .UMND

                                                         ب- ریژیدیتی مثل بیماریهای خارج هرمی.

          کاهش دارد مثل LMND، فاز اولیه UMND(همان شوک عصبی) و ضایعات مخچه.

 

2- force: 0: بدون انقباض عضلانی.

              1: انقباض داریم ولی حرکت نداریم.

              2: حرکت داریم ولی فقط در سطح افقی.

              3: حرکت عمودی یعنی حرکت اندام بر خلاف جاذبه داریم ولی فقط در برابر مقاومت کم.

              4: حرکت عمودی یعنی حرکت اندام بر خلاف جاذبه داریم حتی  در برابر مقاومت زیاد.

              5: force کاملا طبیعی است.

 

3- رفلکسها: دو سر و براکیو رادیالیس: C5 و C6.

                سه سر: C7 و C8.

                زانو: L3 و L4.

                آشیل:  S1 و S2.