آزمونها-کلاسها
دوشنبه 4 تیر‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۲۲

           فارماکولوژی: داروهای ضد قارچ   

 

 

            سؤالات: لطفا جواب سؤالات را برای ما در بخش نظرات تا حداکثر 7 تیر ارسال نمایید.

             1- جهت کاهش عوارض کلیوی آمفوتریسین B چه تمهیداتی میتوان انجام داد؟

 

 

نام دارو

مکانیسم عمل

مکانیسم مقاومت

عوارض

نکات بالینی

آمفوتریسین B

اتصال به ارگوسترول غشا و ایجاد porin(منفذ) در آن.

کاهش تعداد یا تغییر ساختمانی در ارگوسترول غشا.

سندرم shake & bake به صورت تب و لرز و افت فشار خون. سمیت کلیوی به صورت اسیدوز توبولی و هیپومنیزیمی و هیپوکالمی و کاهش اریتروپوییتین و آنمی. تشنج در صورت تزریق داخل نخاعی.

قابل دیالیز نیست.

فلوسیتوزین(5-FC)

ابتدا توسط پرمئاز قارچ وارد قارچ می شود و بعد توسط دآمیناز به 5-FC تبدیل می شود و بعد سنتز اسید نوکلئیک را مهار می کند.

کاهش فعالیت پرمئاز و دآمیناز.

سمیت مغز استخوان که برگشت پذیر است. آلوپسی.

-

آزولها

مهار ارگوسترول

کاهش حساسیت آنزیمهای هدف

سمیت کبدی. کتوکونازول مهار آنزیم کبدی و افزایش غلظت سایر داروها و مهار سنتز هورمونهای استروئیدی و در نتیجه ژنیکوماستی یا اختلال قاعدگی می دهد.

در بین آزولها فقط فلوکونازول به CNS نفوذ می کند و از راه ادرار دفع می شود.

گریزیوفولوین

با یک مکانیسم وابسته به انرژی وارد قارچ می شود و عمل میکروتوبول را مهار می کند.

کاهش انتقال وابسته به انرژی.

آشفتگی فکری، حساسیت به نور و افزایش متابولیسم وارفارین.

فقط بر درماتوفیتها موثر است. با غذا جذب آن بهتر می شود. وارد طبقه شاخی پوست(کراتین) می شود.

تربینافین

مهار آنزیم اسکوالن اپوکسیداز و در نتیجه تجمع اسکوالن که مهار سنتز ارگوسترول می دهد.

-

اختلال چشایی

وارد طبقه شاخی پوست(کراتین) می شود.

نیستاتین

مثل آمفوتریسین

-

-

فقط موضعی اثر دارد.