آزمونها-کلاسها
چهارشنبه 6 تیر‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۲۶

فارماکولوژی: داروهای ضد ویروس

 

نام دارو

مکانیسم اثر

مکانیسم مقاومت

عوارض

نکات بالینی

نوع ویرس که دارو بر آن اثر دارد

آسیکلوویر

توسط تیمیدین کیناز ویروس فعال می شود و مهار DNA  پلی مراز ویروس می دهد.

تغییر در DNA  پلی مراز ویروس یا عدم تیمیدین کیناز

سمیت کلیوی و تشنج.

-

HSV, VZV

والاسیکلوویر

مثل آسیکلوویر

مثل آسیکلوویر

مثل آسیکلوویر

به آسیکلوویر تبدیل می شود.

مثل آسیکلوویر

فامسیکلوویر

مثل آسیکلوویر

مثل آسیکلوویر

مثل آسیکلوویر

-

مثل آسیکلوویر

فوسکارنت

مهار RNA پلی مراز، مهار DNA پلی مراز، مهار ترانس کریپتاز معکوس HIV

تغییر در ژن DNA پلی مراز

هیپر کلسیمی، زخمهای ادراری-تناسلی، تشنج

 

HSV مقاوم، CMV

گانسیکلوویر

مثل آسیکلوویر

مثل آسیکلوویر

سمیت مغز استخوان، موکوزیت

-

مثل فوسکارنت

سیدوفوویر

مثل آسیکلوویر

مثل آسیکلوویر

سمیت کلیوی

-

HSV, CMV, HPV، آدنوویروس

ویدارابین

-

-

پارستزی

-

HSV, VZV, CMV

تری فلوریدین

-

-

-

-

در کراتیت هرپسی

فومی ورسین

-

-

-

-

رتینیت CMV

زیدوودین

مهار ترانس کریپتاز معکوسHIV

تغییر در ژن آنزیم ترانس کریپتاز معکوس

سمیت مغز استخوان

-

HIV 1, HIV 2

لامیوودین

مثل زیدوودین

مثل زیدوودین

-

-

HIV 1, HBV

دیدانوزین

مثل زیدوودین

مثل زیدوودین

پانکراتیت

-

HIV

زالسیتابین

مثل زیدوودین

مثل زیدوودین

نوروپاتی

-

HIV

استاوودین

مثل زیدوودین

مثل زیدوودین

نوروپاتی

-

HIV

نوی راپین

مثل زیدوودین

-

-

در حاملگی قابل کاربرد است

HIV

دیلاوردین

مثل زیدوودین

-

-

-

HIV

افاویرنز

مثل زیدوودین

-

-

-

HIV

ایندیناویر

مهار پروتئاز HIV1

جهش در ژن مولد آنزیم پروتئاز

ترومبوسیتوپنی، هیپر بیلیروبینمی، سنگ کلیه، مقاومت به انسولین و هیپر گلیسمی، هیپر لیپیدمی و تغییر توزیع چربی به صورت کوهان بوفالو

-

HIV

آمانتادین و ریمانتیدین

مهار اولین مرحله تکثیر ویروس

-

آتاکسی و اختلال در صحبت کردن

هم اثر پیشگیری دارند و هم تا 48 ساعت پس از تماس اثر درمانی دارند.

آنفلوانزای A و سرخجه

اسلتامیویر و زانامیویر

مهار نورآمینیداز و جلوگیری از اتصال ویروس به سلول آلوده و عدم انتشار آن

-

-

هم در پیشگیری و هم در درمان

آنفلوانزای A و B

اینترفرون

مهار سنتز DNA و RNA

-

نوتروپنی، کاردیومیوپاتی برگشت پذیر

 

هپاتیت مزمن A و B، سارکوم کاپوزی، پاپیلوماتوز، زگیل تناسلی و درمان زونا در مریض سرطانی.

ریباویرین

-

-

سمیت مغز استخوان

تراتوژن است

فرم استنشاقی علیه RSV و فرم تزریقی علیه تب هموراژیک و هپاتیت C

 

نکته: داروهای ضد HIV در سه دسته قرار می گیرند:

1- مهار کننده نوکلئوزیدی ترانس کریپتاز معکوس: زیدوودین، لامیوودین، دیدانوزین، زالسیتابین و استاوودین.

2- مهار کننده غیر نوکلئوزیدی ترانس کریپتاز معکوس: نویراپین، دلاوردین و افاویرنز.

3- مهار کننده پروتئاز: ایندیناویر، ریتوناویر، ساکویی ناویر، نلفیناویر و آمپرناویر.