آزمونها-کلاسها
سه‌شنبه 12 تیر‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۳۰

فارماکولوژی: داروهای ضد انگل

 

1- داروهای ضد مالاریا: کلوروکین، کینین، مفلوکین، پریماکین، پریمتامین، پروگوانیل و سولفادوکسین.

2- داروهای ضد آمیب: الف- آمیب کش مجرایی: دیلوکسانید، یدوکینول و پارومومایسین.

                               ب- آمیب کش بافتی: مترونیدازول، امتین، کلروکین و تتراسیکلین.

3- داروهای ضد پنوموسیتوز: پنتامیدین، پریمتامین-سولفادیازین و آتوواکون.

4- داروهای ضد توکسوپلاسموز: پریمتامین-سولفادیازین، پریمتامین-کلیندامایسین، تری متوپریم-سولفامتوکسازول.

5- داروهای ضد کرمهای گرد(نماتودها که شامل کرمک، کرم قلابدار، آسکاریس و استرونژیلوئیدیز هستند): آلبندازول، مبندازول، تیابندازول، پیرانتل پاموات، ایورمکتین، پیپرازین و دی اتیل کاربامازین.

6- داروهای ضد فلوک(ترماتود): پرازی کوانتل، بیتیونول، متریفونات و اکسامنیکین.

7- داروهای ضد کرمهای نواری(سستودها که شامل تنیاها، اکینوکوکوسها و دیفیلوبوتریوم می باشد): نیکلوزامید

 

نام دارو

مکانیسم

عارضه

کلروکین

مانع پلیمریزه شدن هِم می شود. تغییر PH داخل سلولی نیز می دهد.

رتینوپاتی، پسیکوز، اختلال شنوایی و پورفیری حاد

کینین

مانع جدا شدن DNA برای نسخه برداری می شود.

سنکونیسم(علایم وستیبولار)، اختلال هدایت قلبی، تب آب سیاه به دلیل همولیز

پریماکین

اکسید کننده سلولی

همولیز و مت هموگلوبینمی

امتین

مهار سنتز پروتئین با مهار حرکت ریبوزوم در طول RNA

آریتمی و CHF

پنتامیدین

ناشناخته

اگر تزریقی مصرف شود افت فشار، هیپوگلیسمی، آنمی، نوتروپنی، هپاتیت و پانکراتیت می دهد.

آتوواکون

مهار انتقال الکترون در میتوکندری و اختلال متابولیسم فولات

اختلال در آزمایشات عملکرد کبد

پرازی کوانتل

افزایش نفوذپذیری غشا به کلسیم و ایجاد انقباض و فلج کرم

-

نیکلوزامید

مهار فسفوریلاسیون اکسیداتیو یا مهار ATPase

-

 

نکته: مکانیسم آلبندازول، مبندازول و تیابندازول: مهار مونتاژ میکروتوبول و مهار برداشت گلوکز.

       مکانیسم پیرانتل پاموات، لوامیزول و دی اتیل کاربامازین: فلج انگل از طریق تحریک گیرنده های نیکوتینی عضله.

      مکانیسم ایورمکتین و پیپرازین: فلج انگل از طریق تحریک گیرنده های GABA.

 

نکته: داروی انتخابی سستودها و سیستی سرکوز غیر چشمی پرازی کوانتل است. اما در سیستی سرکوز چشمی ممنوع است.

نکته: نیکلوزامید نیز داروی انتخابی سستود است بجز سیستی سرکوز و کیست هیداتید.

نکته: داروی انتخابی کیست هیداتید(اکینوکوکوس) و سیستی سرکوز چشمی آلبندازول است.

نکته: داروی انتخابی پنوموسیتوز تری متوپریم-سولفامتوکسازول است.

نکته: مبندازول در بارداری و پیپرازین در تشنج ممنوع است.

نکته: پریماکین اثر شیزونتوسید خونی ندارد ولی اثر شیزونتوسید بافتی و گامتوسید دارد.