آزمونها-کلاسها
شنبه 16 تیر‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۳۳

اطفال: کودک بدحال(1)

 

اندیکاسیونهای بستری کودک در ICU ترومای اطفال:

1- حداقل دو سیستم بدن دچار آسیب باشد.

2- اگر یک سیستم آسیب دارد آن قدر وخیم باشد که نیازمند ICU باشد.

3- حداقل دو استخوان دراز شکسته باشد.

4- بیمار در شوک باشد و حداقل دو بار به تزریق خون نیاز داشته باشد.

5- بیمار دچار شکستگی، آسیب احتمالی عروقی یا کمپارتمان داشته باشد.

6- شکستگی ستون فقرات.

7- آسیب احتمالی یا حتمی به نخاع.

8- امکان پیوند مجدد عضو قطع شده باشد.

9- ضربه مغزی بعلاوه یکی از موارد زیر:

- شکستگی یکی از استخوانهای صورت

- نشت CSF

- تغییر سطح هوشیاری

- focal neurological deficit

- ضربه باز

- شکستگی فرورفته(بیش از 5/0 سانتیمتر)

- نیازمند مانیتور ICP

10- نیازمند احتمالی ونتیلاتور.

 

نمره بندی تروما در کودکان: اگر کمتر از 8 بود باید به مرکز ترومای اطفال منتقل شود.

 

نمره

+2

+1

-1

راه هوایی

نرمال

قابل حفاظت

غیر قابل حفاظت

فشار خون سیستولیک یا نبض

90< یا نبض قابل لمس در مچ

90-50 یا نبض قابل لمس در کشاله

50> یا عدم لمس نبض

وضعیت CNS

بیدار

obtunded

کوما یا دسربره

وضعیت اسکلتی

نرمال

شکستگی بسته

شکستگی باز یا متعدد

جراحت

نرمال

جزئی

نافذ یا کلی

جثه

کیلو گرم 20<

کیلوگرم 20-10

کیلوگرم 10 >

 

ترتیب آسیب بلانت احشاء در ترومای اطفال: طحال، کبد، کلیه، معده، روده کوچک، کلون، پانکراس، احشای لگنی و عروق بزرگ.

اندیکاسیون جراحی در ترومای نافذ: علایم تحریک صفاق، هیپوولمی، هوای آزاد در عکس و پاراسنتز مثبت.

اندیکاسیون جراحی در ترومای بلانت: علایم حیاتی ناپایدار به رغم مایع درمانی کافی، علایم تحریک صفاق یا تغییر رنگ دیواره شکم همراه علایم کاهش حجم داخل عروقی.

اندیکاسیون اسپلنکتومی در ترومای طحال: ترومای همزمان به سر، جدا شدن کامل از عروق خونی  و علایم پریتونیت.

اندیکاسیون جراحی در ترومای کلیه: شوک مقاوم، افت هموگلوبین و انسداد ادراری به دلیل لخته.

 

پاراسنتز مثبت:1- بیش از 10 سی سی خون واضح در آسپیراسیون خارج شود.

                   2- مایع کدر یا خونی که از ورای آن نتوان خطوط روزنامه را خواند.

                   3- خروج مایع از کاتتر ادراری یا لوله توراکس.

                   4- بیش از 500 عدد WBC یا بیش از 100000 عدد RBC در هر سی سی.

                   5- آمیلاز بیش از 175 واحد در سی سی.

                   6- مدفوع آشکار یا باقیمانده غذایی.