آزمونها-کلاسها
دوشنبه 18 تیر‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۳۵

فارماکولوژی: داروهای شیمی درمانی

 

تقسیم بندی:

1- داروهای آلکیل کننده DNA: سیکلوفسفامید، کلرامبوسیل، کارموستین، بوسولفان، سیس پلاتین، کاربوپلاتین، داکاربازین و پروکاربازین.

2- آنتی متابولیتها(همگی فرم اختصاری دارند): متوتروکسات(MTX)، مرکاپتوپورین(6-MP)، فلوئورواوراسیل(5-FU)، سیتارابین(Ara-C).

3- آلکالوئیدهای گیاهی: وین بلاستین، وین کریستین، اتوپوزید و تاکسانها.

4- آنتی بیوتیکها: دوکسوروبیسین، دونوروبیسین، بلئومایسین، داکتینومایسین، میتومایسین و میترامایسین.

5- متفرقه: آسپارژیناز، اینترفرون α، آنتی بادی منوکلونال(ریتوکسی ماب، تراستوزوماب).

6- هورمونها یا آنتاگونیستهای آنها: گلوکوکورتیکوئیدها، آندروژنها، تاموکسیفن، فلوتامید، آنالوگهای GnRH(لوپرولید، گوسرلین و نافارلین)، مهارکننده های آروماتاز(آناستروزول و لتروزول).

 

دارو

عوارض

نکات بالینی

سیکلوفسفامید

سیستیت هموراژیک، مهار مغز استخوان، سمیت ریوی و SIADH

-

سیس پلاتین

نوریت محیطی، آسیب شنوایی و سمیت کلیوی

-

بوسولفان

نارسایی آدرنال، فیبروز ریوی، پیگمانتاسیون پوست

در CML کاربرد دارد.

متوتروکسات

مهار مغز استخوان، موکوزیت، در دراز مدت سمیت کبدی و فیبروز ریوی می دهد.

-

مرکاپتوپورین

-

آلوپورینول سمیت آن را افزایش می دهد.

فلوئورواوراسیل

-

به صورت موضعی در BCC.

سیتارابین

سمیت مغز استخوان، نوریت و اختلال عملکرد مخچه

-

وین بلاستین و وین کریستین

مهار مغز استخوان. وین کریستین آرفلکسی و ایلئوس پارالیتیکوس می دهد.

مکانیسم آن مانع تشکیل میکروتوبول و بلوک مونتاژ دوک میتوزی  است.

اتوپوزید

-

مکانیسم آن مهار توپوایزومراز 2 است.

دوکسوروبیسین و دونوروبیسین

سمیت قلبی به صورت اختلال ECG و کاردیومیوپاتی و CHF، قرمز رنگ کردن ادرار

-

بلئومایسین

پنومونیت و فیبروز ریه، آنافیلاکسی، تاول

-

آسپارژیناز

پانکراتیت حاد، خونریزی

بر لوسمی-لنفوم سلول T اثر دارد.

 

داروی کاهش دهنده عوارض برخی از داروهای شیمی درمانی:

متوتروکسات فولینیک اسید

سیس پلاتین مانیتول

سیکلوفسفامید مسنا

دوکسوروبیسین دکسرازوکسان