آزمونها-کلاسها
پنج‌شنبه 21 تیر‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۳۸

 

نورولوژی: اسکلروز مولتیپل(1)

 

فقط CNS و عصب مغزی دو را درگیر می کند. پروسه ایمنی میلین یا الیگودندروسیت را هدف قرار می دهد.

شایعترین علامت اختلال حس و پارستزی است و شایعترین نشانه فقدان رفلکس جلدی-شکمی است.

درگیری نخاع به صورت ضعف اسپاستیک اندامهاست. ضعف به دنبال فعالیت characteristic برای MS است. اطح حسی نیز داریم.

درگیری عصب اپتیک به صورت نوریت اپتیک است که درد چشم می دهد. دیسک بینایی می تواند نرمال باشد یا به صورت پاپیلیت در آید. یووئیت رد کننده تشخیص است.

دوبینی به علت افتالموپلژی اینترنوکلئار یا فلج زوج شش است. INO دو طرفه مشخصه MS است. انواع اختلال gaze و نیستاگموس نیز وجود دارد.

درگیری مخچه به صورت آتاکسی و scanning speech است.

اختلال اسفنکتری خیلی شایع است.

اختلال شناختی، افسردگی(شایع) و گاهی euphoria(ناشایع) وجود دارد.

شایعترین علت ناتوانی مرتبط با کار fatigue است.

اختلال جنسی در هر دو جنس شایع است.

فلج صورت شبیه به فلج بلز بدون اختلال چشایی و گوش درد داریم.

سرگیجه در اثر گرفتاری ساقه مغز یا مخچه وجود دارد.

علامت Uhothof: تشدید گذرای علایم مثل تاری دید در اثر افزایش دما مثل حمام یا فعالیت. کلا با افزایش دما مثل عفونت pseudoexecerbation داریم.

موارد نورالژی عصب پنجم که شک به MS دهد: سن زیر 50 سال، دو طرفه بودن، اختلال حسی objective، دردهای غیر حمله ای.

علایم در MS می توانند پروکسیسمال باشند.

علامت لرمیت نیز وجود دارد.

انواع MS: 1- relapsing-remitting(RR): بین حملات مریض بدتر نمی شود. شایعترین فرم است(85%) که بعدا به SPMS تبدیل می شود.

               2- secondary progressive(SP): بین حملات هم بدتر می شود. همان ادامه RRMS است.

               3- primary progressive(PP): حمله نداریم واز اول رو به بدتر شدن است. سن آن از بقیه انواع بالاتر است. هیچ درمانی ندارد.

               4- progressive-relapsing(PR): از اول رو به بدتر سدن است و ضمنا حمله و عود هم داریم.