آزمونها-کلاسها
یکشنبه 31 تیر‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۴۴

نورولوژی: اختلالات حسی(1)

 

همه حسها در افراد مسن تا درجاتی کاهش می یابند بجز حس position.

در اختلالات حسی، موقعیت انگشتان با چشم باز مشکلی پیدا نمی کند ولی با چشم بسته pseudoathetosis بوجود خواهد آمد.

اختلال حسی، subjective است و عدم یافتن نکته ای در معاینه به معنی اختلال روانی یا تمارض نیست.

حس لمس از هر دو مسیر حسی(ستون خلفی و راه اسپینوتالامیک) عبور می کند و لذا فقط در قطع کامل نخاع از بین خواهد رفت.

انواع اختلالات حسی:

1- در گیری عصب حسی محیطی: نوروپاتی می دهد و در مطالب آینده پیرامون آن بحث خواهد شد.

2- در گیری ریشه خلفی: باید هر دو طرف درگیر شوند چون با هم overlap دارند. درگیری آن به صورت درماتومی یا segmental است و مثل فتق دیسک همراه درد است.

3- در گیری نخاعی: جهت تعیین سطح حسی در ضایعات نخاعی پشت تنه بهتر از جلوی تنه است. درگیری نخاعی به انواع زیر تقسیم می شود:

الف- ضایعه مرکزی نخاع: از آن جایی که الیاف درد و حرارت دو طرف در همان محل ورود به نخاع تقاطع می یابند، اختلال حس درد و حرارت دو طرف به صورت segmental داریم. اختلال حس لمس نداریم. به این حالت اختلال حس تجزیه ای گویند.

ب- ضایعات قدامی-جانبی نخاع: راه اسپینوتالامیک قطع می شود و لذا اختلال درد و حرارت سمت مقابل زیر ضایعه داریم.

ج- ضایعات قدامی نخاع: زیر سطح ضایعه فلج و اختلال حس درد و حرارت داریم. حس وضعیت و ارتعاش سالم می ماند.

د- ضایعات ستون خلفی: اختلال حس وضعیت و ارتعاش و علایم رومبرگ و لرمیت داریم.

ه- سندرم بران-سکوارد: همان قطع نیمه نخاع است. درد و حرارت در سمت مقابل و حس وضعیت و ارتعاش و نورون فوقانی در همان سمت از بین می رود.

4- درگیری ساقه مغز:

الف- بصل النخاع: اختلال حسی متقاطع داریم، یعنی اندامها در یک سمت و صورت در سمت مخالف درگیر است.

ب- فوقانی ساقه مغز(بالای هسته زوج پنج): همه حسها در سمت مقابل اختلال دارند.

ج- تالاموس: مثل فوقانی مغز.

د- کورتکس: اختلال حسی discriminative در سمت مقابل داریم، مثل عدم تمیز دو نقطه.