آزمونها-کلاسها
چهارشنبه 3 مرداد‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۴۵

فارماکولوژی: مسمومیتها و تداخلات دارویی

 

سم

آنتی دوت

استامینوفن

استیل سیستئین(NAC)

مهار کننده کولین استراز(مثل نئوستیگمین)

آتروپین

ضد افسردگی سه حلقه ای

بی کربنات سدیم

کینیدین

بی کربنات سدیم

آهن

دفروکسامین

گلیکوزید های قلبی(مثل دیگوکسین)

آنتی بادی FAB اختصاصی دیگوکسین(digiband)

کافئین یا تئوفیلین یا متوپروترنول

اسملول

متانول یا اتیلن گلیکول

اتانول

اتیلن گلیکول

فومپیزول

بنزودیازپین یا زولپیدم

فلومازنیل

بتابلوکر

گلوکاگون

سرب

EDTA

سرب یا طلا یا آرسنیک

دیمرکاپرول

سرب یا آرسنیک یا جیوه

سوکسیمر

سرب یا طلا یا آرسنیک یا مس

پنسیلامین

اپوئیدها

نالوکسان

منوکسید کربن

اکسیژن

ارگانوفسفره ها

پرالیدوکسیم

 

تداخلات دارویی مهم:

 

آمینوگلیکوزیدها + دیورتیکهای لوپ ← سمیت گوشی

 

آنتی بیوتیکهای وسیع الطیف + OCP ← کاهش اثر ضد بارداری

 

بتابلوکر + انسولین ← مخفی کردن نشانه های هیپوگلیسمی

 

مهار کننده های MAO(مثل فنلزین) + آمفتامین یا افدرین یا کینیدین یا سیکلوسپورین ← بحران فشار خون

 

NSAIDs + ضد انعقاد ها ← افزایش تمایل به خونریزی

 

NSAIDs + ACEI ← کاهش تأثیر ACEI

 

NSAIDs + دیورتیکهای لوپ یا تیازید ← کاهش اثر دیورتیک

 

سالیسیلات + متوتروکسات ← افزایش سطح متوتروکسات

 

SSRI + مهار کننده های MAO یا مپریدین یا ضد افسردگی سه حلقه ای ← سندرم سروتونین

 

تیازید + لیتیوم ← افزایش خطر مسمومیت با لیتیوم

 

داروهایی که باعث افزایش متابولیسم داروهای دیگر می شوند یا به بیان دیگر غلظت داروهای دیگر را کاهش می دهند: باربیتورات، ریفامپین، فنی توئین، کاربامازپین (مخفف: برفک)

 

داروهایی که باعث کاهش متابولیسم داروهای دیگر می شوند یا به بیان دیگر غلظت داروهای دیگر را افزایش می دهند: سایمتیدین، اریترومایسین، لوستاتین، مترونیدازول (مخفف: سالم)