آزمونها-کلاسها
سه‌شنبه 19 تیر‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۳۶

پاتولوژی: پوست و ضمایم – دستگاه عصبی

 

1- میکرو آبسه مونرو یا spongiform pustule: تجمع نوتروفیل در لایه شاخی که در پسوریازیس دیده می شود.

2- Auspitz sign: شبکه مویرگی متراکم در زیر درم که در پسوریازیس دیده می شود.

3- نمای saw tooth: محل اتصال درم و اپیدرم دندان اره ای می شود که در لیکن پلان دیده می شود.

4- جسم civatte  یا کلوئید: دژنرسانس سلولهای بازال که برخی باقی می مانند به نام جسم civatte  یا کلوئید و در لیکن پلان دیده می شود.

5- septal artifact: وجود Cleft بین سلول بازال و استرومای اطراف که در BCC دیده می شود.

 

 

1- فیبرهای روزنتال: تجمعی از مواد پروتئینی رشته رشته در سیتوپلاسم آستروسیت  را فیبرهای روزنتال گویند که در ضایعات حفره ساز مزمن (مثل آبسه CNS که جذب شده یا خونریزی جذب شده)، تومور با رشد کند ( آستروسیتوم پیلوستیک) و A-V malformation داریم. روزنتال نور را منعکس می کند.

2- سلول آلزایمر II: گاهی آستروسیتها به دنبال نارسایی کبدی ( مثل ویلسون) هسته بزرگ رنگ پریده دارند به نام سلول آلزایمر II.

3- Gemistocyte:  تولید اسکار توسط آستروسیتها است اما با ایجاد کلاژن همراه نیست بلکه به واسطه تولید زواید سیتوپلاسمی می باشد و آستروسیتهای حاصله را Gemistocyte گویند.

4- glitter cell: میکروگلی ها  در اثر تجمع چربی glitter cell می شوند.

5- خونریزی durret's: فتق لوزه های مخچه(tonsillar) از راه سوراخ ماگنوم بر شریان بازیلار فشار می آورد و خونریزی نقطه ای durret's در پل مغزی می دهد.

6- Satellitosis: سلول بزرگتر از آستروسیت باهاله شفاف در اطراف نورون نمای Satellitosis می دهد که خاص الیگودندروگلیوما است.

7-  pseudorosette و : rosette تجمع سلولهای اپاندیمال و ایجاد کانال را rosette گویند. تجمع سلولهای اپاندیمال در اطراف رگ را pseudorosette گویند. هر دو در اپاندیموم دیده می شوند.

8-  neuritic plaque: رسوب آمیلوئید در مرکز و تجمع نورون دور آن با استطاله های در هم تنیده که در پاتولوژی آلزایمر دیده می شود.

9- neurofibrillary tangle: تجمع مواد رشته ای در هم تنیده در استطاله های نورون که در پاتولوژی آلزایمر دیده می شود.

10-amyloid angiopathy : افزایش ضخامت آرتریول در اثر رسوب آمیلوئید که در  پاتولوژی آلزایمر دیده می شود.

 

پایان درس پاتولوژی