آزمونها-کلاسها
پنج‌شنبه 31 خرداد‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۱۸

پاتولوژی: حفره دهانی و دستگاه گوارش

 

1- Tylosis: ضخیم شدن پوست کف دست. تنها فاکتور خطرکانسر مری که استعداد ژنتیکی دارد.

2- نمای چرخ درشکه: چینهای مخاطی که به طور شعاعی از لبه زخم جدا می شوند.

3- :linitis  plastica آدنوکارسینوم معده که سرتا سر معده را درگیر کند و باعث افزایش ضخامت جدار معده و تنگی لومن شود.

4- lymphoepithelial lesion: قرار گیری لنفو پلاسماسل داخل اپیتلیوم روده که در Tropical spru و  celiac spru دیده می شود.

5- skipped  lesion یا نمای cobble stone: ضایعات با فاصله در جدار روده که حالت سنگفرشی می دهد و در کرون دیده می شود.

6-  :canker sore زخمهای عمقی حتی تا سروز روده که در کرون دیده می شود.

7- creeping fat: چربی دور مزانترکه در کرون دیده می شود.

8Pseudopolyp -: زخم متصل به هم با مخاط بینابینی نا چیزکه در کولیت اولسراتیو دیده می شود.

9- گاستروآنتریت ریگی یا pigbel: کلستریدیوم پرفرینجنس گاستروآنژیت نکروزانی می دهد به نامpigbel .

 

سؤالات: لطفا جواب سؤالات را برای ما در بخش نظرات تا حداکثر۳  تیر ارسال نمایید.

1- منشا سلولهای پلئومورفیک آدنوم غدد بزاقی از کجاست؟

2- لایه های زخم پپتیک را به ترتیب از روی آن به سمت عمق نام ببرید.

3- بیماری سیلیاک با کدام HLA ارتباط دارد؟