آزمونها-کلاسها
جمعه 15 تیر‌ماه سال 1386
کلاسها و آزمونهای دستیاری ۳۲

پاتولوژی: غدد- استخوان و بافت نرم

۱- آپوپلکسی هیپوفیز: خونریزی حاد به درون یک آدنوم که باعث بزرگی سریع ضایعه و افت سطح هوشیاری می شود. اورژانس است.

2- scalloping در فولیکول تیروئیدی: در گریوز به دلیل هیپرپلازی و هیپرتروفی فولیکول، کلوئید داخل غدد کنگره دار می شود.

3- سلول Hürthle: در تیروئیدیت هاشیماتو در بین غدد آتروفیک تعدادی سلول درشت داریم که بدخیم نیستند و میتوکندری فراوان دارند به نام Hürthle.

4- نمای Orphan-Annie: هسته سلولهای سرطانی در کانسر پاپیلاری تیروئید نمای شیشه مات(ground glass) دارند که نام دیگر آن آنی یتیم است و مهمترین معیار تشخیصی این کانسر است.

5- Crook's hyaline change: به هر دلیلی که هیپرکورتیزولیزم ایجاد شود موادی با خاصیت کراتین در داخل سیتوپلاسم سلول هیپوفیز تجمع می یابند به نام Crook's hyaline change.

6- zell ballen: سلولهای دوکی یا چند ضلعی در گروههای کوچک که در نمای میکروسکوپی فئوکروموسیتوما دیده می شود.

7- paraganglioma: نمای مشابه فئوکروموسیتوما در گانگلیون سمپاتیک.

8- chemodectoma: پاراگانگلیومایی که از جسم کاروتید منشأ بگیرد.

 

 

1- نمای موزاییکی یا jig-saw puzzle: ساخت استخوان مضرس به شکل دندان اره که پاتوگونمیک پاژه استخوان است.

2- بیماری Ollier: انکوندروم متعدد در یک نیمه بدن.

3- سندرم Maffuchi: انکوندروم متعدد در هر نیمه بدن به همراه تومور عروقی خوشخیم.

4- نمای Chinese letters: وجود استخوانهای باقیمانده در لابلای فیبروبلاستهای تکثیر شده نمای مشابه حروف چینی می دهد که خاص دیس پلازی فیبرو است.

5- نمای Herring bone: تکثیر فیبروبلاستهای پلئومورفیک در فیبروسارکوم نمای شبیه تیغه استخوانی شاه ماهی به خود می گیرد.